Категории Подкатегории

Общи условия

С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между "Фешън зона БГ” ЕООД, като доставчик и неговите клиенти, като потребители на интернет сайта на доставчика www.fashionzona.bg.

І. Общи положения
1.1. ИНФОРМАЦИЯ за доставчика съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите
Наименование: Фешън зона БГ ЕООД
Седалище и адрес на управление: Адрес Гр. София 1404, район Триадица, жк."Манастирки ливади", бл.177, вх.Д, ет.2, ап.6. Данни за кореспонденция: Гр. Дупница, ул. Николаевска 27, email: office@fashionzona.bg,

тел. +359 878 77 88 67

Вписване в публични регистри: Търговски регистър при Агенция по вписванията - ЕИК BG203760964,
Регистрация по ЗДДС: BG203760964
1.2. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия и с кликването върху който и да е линк, бутон, картинка или приложение, разположени на сайта www.fashionzona.bg потребителят изрично и безусловно се съгласява с тях. 
1.3. "Фешън зона БГ” ЕООД си запазва правото да променя дизайна на www.fashionzona.bg, неговото съдържание и настоящите Общи условия по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на www.fashionzona.bg.

ІІ. Термини
Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:
Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.fashionzona.bg.
Потребител на www.fashionzona.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.fashionzona.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с цел да извършва покупки на стоки по електронен път.
Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от "Фешън зона БГ” ЕООД действия, в резултат на които се включва в базата данни на "Фешън зона БГ” ЕООД и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.fashionzona.bg 
Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от "Фешън зона БГ” ЕООД действия, за да направи поръчка на стока от www.fashionzona.bg, без да се регистрира и не се включва в базата данни на "Фешън зона БГ” ЕООД .

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
Потребителски профил е обособена част от www.fashionzona.bg, съдържаща информация за потребителя - e-mail адрес и парола, чрез които са достъпни услугите, предоставяни от "Фешън зона БГ” ЕООД и се извършва обмен на информация между потребителя и"Фешън зона БГ” ЕООД;
Договор за продажба от разстояние - всеки договор, сключен въз основа на предложение от "Фешън зона БГ” ЕООД и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява, както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, предвиждащ начините на плащане, достъпен на видно място на www.fashionzona.bg.
Брошура/известия/съобщения - информационни средства, основно електронни, касаещи продукти, услуги в търговските обекти на "Фешън зона БГ” ЕООД и на партньорите, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

ІІІ. Поверителност на предоставените данни
3.1. Личните данни, които "Фешън зона БГ” ЕООД получава при регистрацията или при сключване на договор за продажба без регистрация, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. 
3.2. "Фешън зона БГ” ЕООД изпълнява изискванията на Закона за защита на личните данни и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на сключване на договора от разстояние, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
3.3. С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде съхранявана и обработвана по предвидения в тях и в закона ред, както и се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.fashionzona.bg, да бъдат използвани от "Фешън зона БГ” ЕООД за целите на директния маркетинг.

3.4. "Фешън зона БГ” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
- други посочени в закона случаи.
3.5. С регистрацията си в www.fashionzona.bg, потребителят се съгласява на обявения от него е-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от"Фешън зона БГ” ЕООД.

ІV. Ползване на www.fashionzona.bg 
4.1. При използването на интернет страницата на "Фешън зона БГ” ЕООД, потребителят е отговорен за всички последствия, настъпили от неговото поведение, включително за всякакви имуществени, интелектуални, електронни или от всякакъв друг вид и характер вреди, причинени на интернет страницата, услугите"Фешън зона БГ” ЕООД или всяко друго лице с което "Фешън зона БГ” ЕООД има сключен договор за съвместна дейност или за предоставяне на услуги според българското законодателство.
4.2. Интернет страницата е адресирана към потребители без и с регистрация. Възможността за поръчки през интернет е достъпна за потребители с местожителство в Република България и извън нея. Лица под 18 години нямат право да отправят изявления и да сключват договори по смисъла на настоящите Общи условия. С изпращането на поръчка и/или със създаването на профил потребителят декларира че е пълнолетен (лице навършило 18 години). 
4.3. С приемането на настоящите Общи условия потребителят е уведомен, че цялото съдържание, включително, но не само изображения, изображения, текст и/или мултимедийно съдържание, дизайн, софтуер, бази данни, информация и всякакво друго съдържание публикувани на www.fashionzona.bg са собственост на "Фешън зона БГ” ЕООД.
4.4. Потребителят няма право да копира, прехвърля, изменя, използва, излага, предоставя и т.н. съдържанието на www.fashionzona.bg, без изричното писмено съгласие на"Фешън зона БГ” ЕООД, освен ако използването е с некомерсиална цел.

V. Поръчка, договор и плащане на цената
5.1. Потребителят има право да поръчва всички стоки, посочени в www.fashionzona.bg. При извършване на поръчката потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на www.fashionzona.bg възможности. При извършване на поръчка потребителят влиза в договорни отношения с "Фешън зона БГ” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия. Договорът за продажба от разстояние между "Фешън зона БГ” ЕООД и потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на"Фешън зона БГ” ЕООД.
5.2. Оn-line системата за покупки през сайта отразява наличността на артикулите към актуалния момент на разглеждане, като предвид динамиката в продажбите е възможно определени продукти, публикувани и фигуриращи на сайта като „налични“ към момента на даване на поръчката, да бъдат изчерпани и да не могат да бъдат поръчани/потвърдени и доставени от"Фешън зона БГ” ЕООД. 
5.3. Всички поръчки получени в петък вечер, събота и неделя или по време на официални празници се обработват в следващия първи работен ден. 
5.4. Заплащането на цената по договора се извършва посредством посочените на www.fashionzona.bg начини, като с извършването на плащане потребителят прави доброволно изявление, че е съгласен да заплати продукта и че е съгласен с Общите условия.
5.5. Посочените на www.fashionzona.bg цени на продуктите са крайни и са с включен ДДС. Цената за доставка се плаща от потребителя, като при извършване на поръчката се посочва нейната стойност, освен ако изрично не е посочено друго.
5.6. "Фешън зона БГ” ЕООД си запазва правото да променя цените на продуктите, както и тези за доставка. 
5.7. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт.

VІ. Доставка
6.1. Доставката на поръчан чрез www.fashionzona.bg продукт се извършва с куриерска фирма "ЕКОНТ", "Спиди" и "ЛЕО ЕКСПРЕС" до посочения от потребителя адрес. 
Посочените цени са приблизителни. Те засягат доставки, направени на територията на България, които не отговарят на условията да бъдат безплатни.
6.2. Доставка за София и страната се извършва до 7 работни дни, в периода от 9 до 18 часа.
6.3. При доставката получателят подписва товарителница, с което се удостоверява точното изпълнение на поръчката.

VІІ. Рекламация. Гаранция. Отказ от поръчка 
7.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Продуктите с рекламации се изпращат на адрес: гр. Дупница 2600, ул.Николаевска №27 (Магазин за обувки)
7.2. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента.

Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. 
(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока.
(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите.

7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от него размер, потребителят има право да върне артикула за подмяна със същия, но друг номер, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя. 
7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако "Фешън зона БГ” ЕООД се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. "Фешън зона БГ” ЕООД ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.
7.5. Отказ от поръчка 
На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, потребител, който има качество на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от куриера. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че задължително са изпълнени следните условия: закупената стока трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид и придружена с всички документи, които са получени заедно с продукта, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до "Фешън зона БГ” ЕООД са за сметка на потребителя. "Фешън зона БГ” ЕООД възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 15 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.
Когато потребител връща закупена от www.fashionzona.bg с куриерска фирма сумата за стоката се възстановява по банкова сметка на потребителя, след като бъде отворена пратката и се установи чрез съставяне на констативен протокол, че стоката отговаря на изискванията на посочени по-горе в т.7.5. 4. Ако стоката не отговаря на посоченото, същата се връща за сметка на потребителя на адреса, от който е изпратена до"Фешън зона БГ” ЕООД.

VІІІ. Спорове и жалби
8.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.
8.2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между "Фешън зона БГ” ЕООД и потребител ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.