Категории Подкатегории

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ВЪВЕДЕНИЕ

Извършвайки дейността си, “Фешън зона БГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление:

Република България, гр. София 1404, район Триадица, жк."Манастирки ливади", бл.177, вх.Д, ет.2, ап.6., ЕИК 203760964, обработва информация, между която и такава, представляваща лични данни.

Тази интернет страница www.fashionzona.bg се притежава от “Фешън зона БГ" ЕООД и се управлява в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и свързаната правна уредбa.

Настоящата Политика има за цел да Ви информира за начина, по който обработваме Вашите лични данни в качеството си на администратор, както и за Вашите права.

Защитата на личните данни е от изключителна важност за нас. Фешън зона БГ не продава вашите данни на други дружества или лица. Ако предоставяме Вашите данни на трети лица, то това са наши изпълнители, които обработват информацията от наше име, следвайки инструкциите ни и прилагайки нашия стандарт за защита на личните Ви данни. Ние се стремим да бъдем максимално ясни, конкретни и прозрачни в информацията относно обработването на личните Ви данни, която Ви предоставяме.

Данни за Администратора:

Името на администратора e Фешън зона БГ ЕООД.  Дружеството осъществява основната си дейност в областта на продажбата на обувки и чанти.

Местоположение и контакти:

Република България, гр. София 1404, район Триадица, жк."Манастирки ливади", бл.177, вх.Д, ет.2, ап.6.

*Данни за кореспонденция: гр. Дупница, ПК 2600,  ул. Николаевска 27

Телефон: +359 878 77 88 67

Ел. поща: office@fashionzona.bg

Интернет страница: www.fashionzona.bg

Лице за контакт: Управител на Фешън зона БГ ЕООД

Моля да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност на Фешън зона БГ ЕООД и в случай, че имате въпроси, осъществете контакт с администратора.

Ползвайки този уебсайт, вие се съгласявате със събирането и използването на информация съгласно изложеното в настоящата политика за поверителност.

Ако не сте съгласен с някои от условията, съдържащи се в тази политика, не препоръчваме да използвате уеб сайта и не трябва да предоставяте личните си данни.

За повечето от нашите услуги не е необходима никаква форма на регистрация, което Ви дава възможност да посещавате сайта ни, без да ни информирате кой сте. За някои услуги обаче може да е необходимо да ни предоставите лични данни. В такъв случай, ако решите да не предоставите поисканите от нас лични данни, Вие няма да можете да получите достъп до определени части от сайта, а ние няма да можем да отговорим на запитването Ви.

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

Категория лични данни:

- „обикновени“ лични данни: две имена, адрес, телефон, електронна поща,

- единен граждански номер, ако желаете да ви бъде издадена фактура;

Източник:

от субекта на данни (физическото лице, което предоставя своите данни);

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:

1.сключване и изпълнение на договор от разстояние – онлайн продажба;

2.рекламни и маркетингови кампании.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

1.обработването е необходимо за изпълнение на договор с вас или намерението ни да сключим договор;

2.обработването е необходимо за спазване на наше законово задължение (напр. данъчно и счетоводно отчитане);

3.обработването се основава на наши законни интереси (напр. правна защита, охрана на сигурност и имущество, анализ на търговска информация с цел подобряване на обслужването);

4.обработването се основава на вашето съгласие;

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

1.доставчици на услуги, с които сме сключили споразумение за поверителност (напр. счетоводно предприятие);

2.държавни и общински органи по силата на законово задължение за нас.

Възможно е Ваши лични данни да бъдат предавани и на други трети лица, които действат от наше име, за по-нататъшна обработка съгласно целите, за които са събрани първоначално, или за да бъдат обработвани законосъобразно по друг начин, като например доставка на услуги, оценка на полезността на този уебсайт, маркетинг, управление на данни или техническа поддръжка. Тези трети лица са договорили с нас да използват лични данни само за договорената цел и да не продават личната Ви информация на трети лица, както и да не ги разкриват на трети лица, освен съгласно изискванията на закона, разрешеното от нас или посоченото в настоящата Политика за поверителност.

Съгласие:

В случаите, в които не са налице други основания за обработване на данни (напр. за сключване и изпълнение на договор, законово задължение и др.), ще поискаме Вашето съгласие за обработване на лични данни в съответствие с посочените от нас цели или такива, изрично упоменати в съгласието. Вашето съгласие може да бъде дадено чрез приемане на тази Политика за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни) или чрез отделен документ, образец на който ще Ви предоставим. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни предоставите писмено изявление в този смисъл или като попълните предоставен от нас образец.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

Фешън зона БГ ЕООД няма намерение да извършва такова предаване на лични данни, а в случай на възникване на такова намерение, предварително ще получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

Фешън зона БГ ЕООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от  1 (една) година след изтичане на давностните срокове за евентуални претенции във връзка с изпълнението на договорите и предоставяне на услугите, които сме сключили с Вас. Общата давност съгласно българското законодателство е 5 (години). В редица случаи, по силата на приложимото законодателство (напр. Закон за счетоводството, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс), сме задължени да съхраняваме данни и за по-дълъг период.

Данните ще бъдат съхранявани по следния начин: на хартиен и електронен носител, като се стремим да прилагаме всички разумни мерки, за да предотвратим неправомерен достъп до тях, изгубване или унищожаване.

Достъп и корекция на лични данни

Всеки потребител има достъп и може да коригира, променя или изтрива части от свои лични данни чрез личния си профил, регистриран сайта www.fashionzona.bg.  Фешън зона БГ  ще запази неговите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите от електронния магазин или дотогава, докато законът изисква това. След това потребителските лични данни ще бъдат изтрити.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

1.да поискате копие от Вашите лични данни от Фешън зона БГ ЕООД и право на достъп до личните си данни;

2.да поискате от Фешън зона БГ  личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

3.да поискате от Фешън зона БГ ЕООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

4.да поискате от Фешън зона БГ ЕООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

•личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

•когато сте оттеглил своето съгласие;

•когато сте възразил срещу обработването,

•когато обработването е незаконосъобразно;

•когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

•за спазване на законово задължение от наша страна,

•за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

5.да поискате от Фешън зона БГ ЕООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай те ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

6.да оттеглите Вашето съгласие за обработка на лични данни по всяко време с отделно искане, отправено до нас;

7.да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

8.възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

9.да не бъдете обект на решение, основаващо се само на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

10.при нужда да използваме Ваши лични данни за цел, която не е обхваната от настоящата декларация за поверителност, ще Ви предоставим нова такава и ако е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Лични данни на деца

Настоящият сайт може да бъде разглеждан от лица под 18 години, но регистрация в и продажби от сайта са предназначени за лица, навършили 18 години. Не събираме лична информация от деца на възраст под 14 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 14 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. Ако родители и/или законни представители на деца открият, че деца под тяхното настойничество са дали данните си на Фешън зона БГ ЕООД , свържете се с нас на посочените адреси за контакт в настоящата политика. Ние ще изтрием информацията в най-кратък срок.„Бисквитки“ и интернет тагове

Интернет страницата използва „бисквитки”  за да улесни навигацията Ви, за да събира определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на електронния магазин, които не използват услугите, предоставяни от www.fashionzona.bg. Бисквитките представляват поредица от данни, които системата на Фешън зона БГ изпраща към компютъра на потребителя и впоследствие използва, за да идентифицира неговия компютър,  когато потребителят се върне отново на електронния магазин.

Възможно е да събираме и обработваме информация за посещенията Ви на този уебсайт, като например страниците, които посещавате, уебсайта, от който идвате, и някои от търсенията, които извършвате. Ние използваме тази информация, за да подобрим съдържанието на сайта и да съберем обобщена статистика за лицата, които ползват сайта ни, за вътрешни цели във връзка с прочуването на пазара. В този процес е възможно да инсталираме „бисквитки“, които събират информация за наименованието на домейна на потребителя, Вашия доставчик на интернет услуги, операционната Ви система, както и датата и часа на достъп. „Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не.

Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява „бисквитки” или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.

Фешън зона БГ ЕООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени „бисквитки”.  В случай, че забраните запаметяването на „бисквитки” или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.

Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви. Възможно е също да получаваме услугите от външни лица, които ни помагат при събирането и обработването на описаната в този раздел информация.

Понякога е възможно да използваме интернет тагове (познати също като „action tags“, „single-pixel GIFs“, „clear GIFs“, „invisible GIFs“и„1-by-1 GIFs“) и бисквитки на този сайт, както и да ги внедряваме чрез трето лице - рекламиращ партньор или партньор за уеб анализ, който  се намира и съхранява съответната информация (включително Вашия IPадрес) в друга държава. Тези тагове/бисквитки са поставени както в онлайн реклами, които водят потребителите до този сайт, така и на различни страници в този сайт. Използваме тази технология, за да измерим ответното поведение на посетителите на сайтовете ни и ефективността на рекламните ни кампании (включително колко пъти е отворена дадена страница и коя информация е разгледана), както и за да оценим ползването на този уебсайт от Ваша страна. С помощта на тези тагове/бисквитки третото лице - партньор или партньорът за уеб анализ може да събира данни за посетителите на нашия и на други сайтове, да изготвя справки за нас относно активността на уебсайта и да предоставя други услуги, свързани с ползването на уебсайта и интернет. Тези партньори могат да предоставят събраната информация на други лица, ако има такова правно изискване или ако ангажират други лица да обработват информация от тяхно име.

Google Analytics             

Ние използвамеуслугата „Google Analytics“, за да рационализираме портфолиото си от уебсайтове чрез: (а) оптимизиране на трафика до и между корпоративните уебсайтове, и (б) интегриране и оптимизиране на уебстраници, ако е приложимо. „Google Analytics“ е услуга, предлагана от корпорацията Google Inc., чрез която се изготвя подробна статистика относно трафика на даден уебсайт и източниците на трафик и се измерватнивата на превръщане на потребителите в клиенти (conversion) и продажбите. „Google Analytics“ използва „бисквитки“, съхранявани на компютъра Ви, за да се анализира как потребителите ползват уебсайта ни.

Google ще използва от наше име създадената от бисквитките информация с цел оценка на ползването на уебсайта ни, изготвяне на справки относно активността на уебсайта, като ни предоставя тези справки с цел анализ.

Google може да предава тази информация на трети лица в случай че има законово задължение или ако трето лице обработва данни от името на Google. Ние в никакъв случай няма да можем да  съчетаваме или свързваме IP адреса Ви с други данни, съхранявани от Google.

IP адреса Ви е криптиран и ние не можем да свържем  дейността на потребителя с неговите лични данни.

Вие можете да изключите или спрете инсталирането и съхраняването на бисквитки чрез настройките на браузъра Ви. Информираме, че в такъв случай няма да можете да използвате всички функции на уебсайта ни.

С ползването на уебсайта ни Вие се съгласявате с обработването на всякакви лични данни, които Google ще събере за Вас по начина или за целите, посочени по-горе.

Препращане към други сайтове

Настоящият сайт може да съдържа препратки към други сайтове. Призововаме Ви след преминаването към други сайтове, да се запознаете с политиката за поверителност, действаща там. Настоящата политика за поверителност се отнася единствено за този сайт.

Криптиране

Предприемаме технически и организационни предпазни мерки за сигурност, за да предпазим във възможно най-голяма степен Вашите данни от нежелани посегателства и достъп. Наред с подсигуряването на информационната ни инфраструктура, във всички раздели се използват криптографски методи. За да се предотврати злоупотреба с Вашите данни от страна на трети лица, подадената от Вас информация се транспортира и верифицира в криптирана форма посредством SSL (Secure Socket Layer) протокол. Можете да разпознаете това в прогрес бара на Вашия браузър по символа с катинарче, което е заключено и интернет адресът започва с https.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Фешън зона БГ ЕООД си запазва правото за промяна в бъдеще на Политиката, включително, но не само, при:

- промяна на действащите разпоредби, конкретно в областта на защита на личните данни, телекомуникационното право, на услугите предоставяни по електронен път и регулиращи правата на потребителите, които оказват влияние върху нашите права и задължения или Вашите права и задължения;

- развитие на функционалността или на електронните услуги, продиктувано от напредък в интернет технологиите, в това число внедряване на нови технологични или технически решения, оказващи влияние в сферата на Политиката на поверителност.

При всеки случай на промяна в настоящата Политика, ще публикуваме новата версия на Политиката с нова дата.

Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез Фешън зона БГ ЕООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените най-горе данни за контакт.

Настоящата версия на Политиката за поревителност влиза в сила от 25.05.2018 г.